Qball

Algemene voorwaarden


1. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten


Artikel 1 Toepasselijkheid

   a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van EuroJob Servicesvoor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschik­king stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:69o Burgerlijk Wetboek.

   b. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover EuroJob Services die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.


Artikel 2 Definities

EuroJob Services: EuroJob Services B.V

Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en EuroJob Services op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitzend­kracht door EuroJob Services aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld - daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet door terbeschikkingstelling van een vervangende uitzendkracht - om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief

Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht

Uitzendbeding: de bepaling in de uitzendovereenkomst tussen EuroJob Services en de uitzendkracht, inhoudend dat de uitzendovereen­komst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door EuroJob Services aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikeI7:69l lid 2 BW).

Opdrachtgeverstarief: het bedrag dat EuroJob Services aan de opdrachtgever per uur in rekening brengt voor een uitzendkracht, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en/of of deze Algemene Voorwaarden.

CAO voor Uitzendkrachten: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, de Dienstenbond CNV en De Unie anderzijds.


Inleiding tot artikel 3    

Van de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en EuroJobServices moet worden onderscheiden de feitelijke terbeschikking­stelling  van een individuele uitzendkracht. Als de opdracht eindigt, eindigt ook de terbeschikkingstelling. Maar als de feitelijke terbeschikkingstelling van een bepaalde uitzendkracht om welke reden dan ook eindigt, betekent dat niet in alle gevallen automatisch het einde van de opdracht.

Binnen de opdracht kan worden overeengekomen, dat EuroJob Services  zich bij het einde van de terbeschikkingstelling van een bepaalde uitzendkracht zal inspannen om voor vervanging zorg te dragen voor de resterende duur van de opdracht. De opdracht loopt dan door tot deze rechtsgeldig is geëindigd: van rechtswege of door opzegging of ontbinding.

Bij tijdelijke verhindering van een uitzendkracht kan nader worden besproken of er behoefte is aan vervanging. Na afloop van de verhindering - zoals bij herstel van ziekte - keert dan in beginsel de oorspronkelijke uitzendkracht terug.


Artikel 3.    Opdracht, terbeschikkingstelling en vervanging

   De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.    

    a. De opdracht voor bepaalde tijd    

1. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan

   - of voor een vaste periode; dat wil zeggen voor een vooraf  vastgestelde kalenderperiode of voor een periode die eindigt op een vooraf vastgestelde datum;    

   - of voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectiefbepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van partijen); hierbij kunnen meerdere    

 gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat de opdracht eindigt door het intreden van een van de afzonderlijke gebeurtenissen;    

   - of voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.    

   

2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.                                    

3. De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen.    

    b. De opdracht voor onbepaalde tijd    

   1. De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht die niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd.    

   2. De opdracht voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden  beëindigd door middel van opzegging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.    

   Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen.    

   c. Bepalingen die gelden voor alle opdrachten    

   1. Het recht van (tussentijdse) opzegging kan schriftelijk aan nadere voorwaarden en/ of aan nadere of afwijkende andere termijnen worden verbonden. Op de opdrachtgever rust de

   2. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien (en op het tijd stip dat) de uitzendovereenkomst tussen EuroJob Services en de  uitzendkracht is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten      behoeve van dezelfde opdrachtgever.    

   3. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. Indien EuroJob Services de ontbinding op een van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om deterbeschikkingstelling te beëindigen.    

    d. De terbeschikkingstelling    

   I. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door deopdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan EuroJob Services om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldigs geëindigd respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.                                                                                                

   2. Indien de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en EuroJob Services het uitzendbeding bevat, eindigt de terbeschikkingstelling op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan EuroJob Services bevestigen.    

   3. De opdrachtgever is gedurende de looptijd van een opdracht gerechtigd EuroJob Services schriftelijk te verzoeken een terbeschikkingstelling te beëindigen om een andere reden dan bedoeld in het vorige lid, mits dat bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever zal bij een dergelijk verzoek een termijn in acht nemen van ten minste veertien kalenderdagen. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schrifte­lijk aan EuroJob Services bevestigen.

e. Vervanging

1. EuroJob Services is gerechtigd om bij beëindiging van de terbeschikkingstelling gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de opdracht, mits dat bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen.

2. Indien de uitzendovereenkomst tussen EuroJob Services en de uitzend­kracht niet het uitzendbeding bevat, kunnen de opdrachtgever en EuroJob Services bij tijdelijke verhindering van de uitzend­-kracht om de uitzendarbeid te verrichten - zoals bij ziekte ­-nader overeenkomen dat EuroJob Services tijdelijk een vervangendeuitzendkracht ter beschikking zal stellen.In dat geval eindigt de terbeschikkingstelling van de vervan­genduitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever zodrade tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke uitzend­krachtis geëindigd en wordt de terbeschikkingstelling van deoorspronkelijke uitzendkracht hervat, een en ander tenzijpartijen schriftelijk anders overeenkomen.

 3. EuroJob Services is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikkinggestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht ondervoortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van EuroJob Services, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet-en regel­geving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzend­branche.De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

4. EuroJob Services schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien EuroJob Services een uitzend­kracht weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt of terugplaatst. In dat geval is de opdrachtgever ook niet gehouden het opdracht­geverstarief te voldoen, tenzij de oorzaak voor het vervangen of terugplaatsen van de uitzendkracht toerekenbaar is aan de bewijslast dat tijdig is opgezegd opdrachtgever.


Toelichting artikel 3e lid 4

De opdrachtgever is aan EuroJob Services het opdrachtgeverstarief verschuldigd over de uren volgens de opdracht (zie ook artikeli2a).Indien EuroJob Services de uitzendkracht niet langer ter beschikking stelt en ook niet vervangt, is de opdrachtgever in beginsel ook geen betaling meer verschuldigd aan EuroJob Services.Indien EuroJob  toe echter genoodzaakt ziet om een reden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is - zoals onveilige werkomstandigheden of'ongewenst gedrag' tegenover de uitzendkracht -, is EuroJob Services gerechtigd het opdrachtgeverstarief wel in rekening te (blijven) brengen voor de resterende duur van de opdracht.


Artikel 4  Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

   a. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan:

   - het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeen­komst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht; het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);

   - het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzend­kracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

   b. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht

tevens verstaan:

   - de aspirant-uitzendkracht die bij EuroJob Services is ingeschreven;

   - de (aspirant-) uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;

   - de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.

voor de duur van die opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd, mits de opdrachtgever op verzoek van EuroJob Services aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én EuroJob Services jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht op grond van de CAO voor Uitzendkrachten.


Artikel 5.    Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling uitzendkrachten

a. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten met in standhouding van de opdracht én hij tijdelijk geen werk heeft of de uitzendkracht tijdelijk niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever voor de duur van die opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd, mits de opdrachtgever op verzoek van EuroJob Services aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én EuroJob Services jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht op grond van de CAO voor Uitzendkrachten.
c. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan EuroJob Services het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.


Artikel 6. Functie en arbeidstijd

a. Bij opdracht verstrekt opdrachtgever de omschrijving van de functie die de uitzendkracht moet uitoefenen. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan EuroJob Services onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken, onverminderd het bepaalde in artikelen 12 en 17. De functie, zoals hiervoor aangegeven kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of rechtspraak.

b. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij opdrachtgever is toegestaan.

c. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.

d. De vakantie van de uitzendkracht en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten.

e. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de

f. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.

g. De opdrachtgever brengt EuroJob Services schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.

h. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met EuroJob Services niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met EuroJob Services niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

i. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid c. tot en met e. bepaalde binnen een termijn van zes maanden na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan EuroJob Services de volgende vergoeding verschuldigd:

1. indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt vóórdat de terbeschikkingstelling tien gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 20% van het laatstelijk geldende opdrachtgevers tarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden;
2. indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling tien gewerkte weken heeft geduurd maar vóórdat de terbeschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 15% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden;
3. indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd maar vóórdat de terbeschikkingstelling zevenentwintig gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 10% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden.

Onder 'gewerkte weken' wordt in dit artikel verstaan: weken waarin de uitzendkracht bij de opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht.
De opdrachtgever is de in dit lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.

j. Indien een uitzendkracht door tussenkomst van EuroJob Services aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van zes maanden, indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van EuroJob Services in contact is gekomen met de uitzendkracht. Ook indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.

k. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de opdrachtgever echter gehouden de opdracht - en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk EuroJob Services in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht EuroJob Services zo tijdig in te lichten, dat EuroJob Services dit zo veel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de uitzendkracht.


Artikel 7.    Medezeggenschap en uitzendarbeid

a. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van EuroJob Services of van de onderne­mingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform de Wet op de ondernemingsraden.

b. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van opdrachtgever is opdrachtgever gehouden het opdrachtgeverstarief over de uren waarin de uitzend­kracht werkzaamheden in verband van het uitoefenen van medezeggenschap verricht onder werktijd aan EuroJob Services te voldoen.

c. Voor zover de uitzendkracht onder werktijd activiteiten verricht in het kader van zijn lidmaatschap van de onderne­mingsraad van EuroJob Services, is de opdrachtgever voor deze uren geen opdrachtgeverstarief verschuldigd.


Artikel 8.    Terbeschikkingstelling en selectie

De opdrachtgever verstrekt aan EuroJob Services nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de uitzendkracht alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht. EuroJob Services relateert deze door opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor uitzending in aanmerking komen­ de krachten. Op die basis bepaalt EuroJob Services naar beste kunnen welke uitzendkracht ingevolge de opdracht ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is EuroJob Services geheel vrij in de keuze van de uitzendkracht die inzake de opdracht ter beschikking wordt gesteld.


Artikel 9.    Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed opdrachtgeverschap

a. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelf­de zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

b. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde 'door te lenen'; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan door­ lening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

c. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien EuroJob Services en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

d. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.Toelichting artikel 10.                                       

De opdrachtgever wordt erop gewezen, dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als 'werkgever' van  de uitzendkrachten in zijn onderneming en uit dien hoofde de bij of krachtens de Arbowet gestelde regels, zoals ten aanzien van instruc­tie en persoonlijke beschermingsmiddelen, (ook) moet naleven ten aanzien van die uitzendkrachten. De opdrachtgever is voorts op grond van de Arbo-wet gehouden om voor aanvang van de uitzending een zogenoemd Arbodocument te verstrekken aan EuroJob Services, die dit document moet doorgeleiden aan de uitzendkracht. In artikel 7:658 lid 4 BW is geregeld dat een uitzendkracht de opdrachtgever rechtstreeks kan aanspreken voor eventuele schade


Artikel 10: Garantie, veiligheid en vrijwaring

a. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschap­pen waarin of waarmee hij de uitzendkracht werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de uitzendkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW) alsmede met de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de uitzend­krachten. De opdrachtgever vrijwaart EuroJob Services tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de uit­zendkracht op EuroJob Services.

b. De opdrachtgever zal aan EuroJob Services en ook aan de uitzendkracht voor de aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de van de uitzendkracht verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

c. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroeps­ziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voor­koming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.

d. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in de uitoefe­ning van zijn uitzendarbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a., b. en c. genoemde ver­plichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belang­rijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbij­stand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaar­den conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.

e. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht lijdt doordat een aan de uitzendkracht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De opdracht­gever zal EuroJob Services tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.

f. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aan­sprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a. tot en met e.


Artikel 11: Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

a EuroJob Services is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.

b. EuroJob Services is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

c. De opdrachtgever vrijwaart EuroJob Services voor elke aansprakelijkheid.


Artikel 12. Uurbeloning en opdrachtgevertarief 

a. De opdrachtgever is aan EuroJob Services het opdrachtgevertarief ver-schuldigd, vermenigvuldigd met eventuele door EuroJob Services aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen, over de uren waarop EuroJob Services op grond van opdracht en/of voorwaarden van EuroJob Services jegens de opdrachtgever aanspraak heeft. 

b. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de uitzendkracht minimaal vastgesteld conform de regelgeving van toepassing krachtens de wet en de CAO voor Uitzendkrachten, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, die de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de uitzendkracht uitgeoefende (aangepas-te) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal EuroJob Services de uurbeloning van de uitzendkracht én het opdrachtgevertarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan EuroJob Services verschuldigd zijn. 

c. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het opdrachtgevers tarief ongewijzigd blijven. 

d. Het hiervoor in lid b. en c. bepaalde laat onverlet dat EuroJob Services en de uitzendkracht vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd. e. Indien de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht zal de uurbeloning ten aanzien van die andere uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid b. en zal het opdrachtgevertarief daaraan worden aangepast.


Artikel 13. Aanpassing van het opdrachtgevertarief 

a. EuroJob Services is in ieder geval gerechtigd om het opdrachtgevertarief tussentijds aan te passen, indien de uurbeloning van de uitzendkracht wordt verhoogd ent of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan uitzendkrachten door te berekenen aan de opdrachtgever. EuroJob Services is in ieder geval ook gerechtigd het opdrachtgevertarief te verhogen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen: -als gevolg van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO ent of arbeidsvoorwaardenregeling; -als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wetten ent of regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wetten en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift; -als gevolg van verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid van de uitzendkracht. 

b. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de uurbeloning ent of het tarief te laag is/zijn vastgesteld, is EuroJob Services gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de uurbeloning en het tarief op het juiste niveau brengen. EuroJob Services kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door EuroJob Services zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 14. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen Indien: 

1. de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, 

of: 2. ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever ten minste gehouden aan EuroJob Services per oproep te betalen het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens EuroJob Services.


Artikel 15. Nota's op basis van tijdverantwoordingsformulier 

a. De nota's van EuroJob Services worden in het algemeen uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, die de opdrachtgever binden. 

b. De opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door ondertekening, dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede alle overige informatie duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld, alsmede dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt hetgeen is overeengekomen. De opdrachtgever zal voor zijn eigen administratie een getekende kopie van het tijdverantwoor-dingsformulier houden. 

c. Bij verschil tussen het bij EuroJob Services ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij EuroJob Services ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs. 

d. Indien de uitzendkracht de tijdverantwoording van de opdrachtgever betwist en de opdrachtgever zijn verplichtingen in lid b. niet is nagekomen, is EuroJob Services gerechtigd: hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt. Indien partijen echter schriftelijk en uitdrukkelijk bij opdracht daarvan zijn afgeweken, is EuroJob Services gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij opdracht genomen over de betreffende periode. hetzij: de gewerkte uren te stellen op het door de uitzendkracht opgegeven aantal, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de uitzendkracht onjuist is en EuroJob Services tijdig over de bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.


Artikel 16. Betaling en gevolgen wanbetaling 

a. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door EuroJob Services ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van I % per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan. 

b. Uitsluitend betalingen aan EuroJob Services of aan een door EuroJob Services schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 

c. De in het bezit van EuroJob Services zijnde doordruk of kopie van de door EuroJob Services verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint. 

d. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij EuroJob Services zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening. 

e. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 226,89,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door EuroJob Services of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door EuroJob Services ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.


Toelichting artikel 17 

De opdrachtgever heeft op grond van de wet, de opdracht en deze algemene voorwaarden een aantal belangrijke (werkgevers)verplichtingen tegenover de uitzendkracht en tegenover EuroJob Services. EuroJob Services is voor een aantal werkgevers verplichtingen immers afhankelijk van de opdrachtgever: Als de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens EuroJob Services niet nakomt en EuroJob Services daardoor op haar beurt de verplichtingen tegenover de uitzendkracht niet kan nakomen, moet EuroJob Services de opdrachtgever hiervoor kunnen aanspreken. 


Artikel 17. Algemene schadevergoeding 

De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 3 (d.lid 2 en 3), 3 (e.lid 3), 4 (lid c.), 6 (lid a. en e.), 7 (lid a.), 9 (lid a., c. en d.), 10 (lid a., b., c., d., en e.), 11 (lid c. en d.), 15 (lid b.), 20a en 20b (lid a. en b.) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van EuroJob Services (incl. alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient EuroJob Services zonodig terzake te vrijwaren. 

Dit laat onverlet, dat EuroJob Services eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals een vordering tot nakoming, of andere rechtsmaatregelen kan treffen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel -zo nodig aanvullend -ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Het in dit artikel bepaalde doet nimmer af aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 4.


Artikel 18. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie 

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door EuroJob Services worden meegewogen.


Toelichting artikel 19 

De aard van de dienstverlening van EuroJob Services en het feit dat het om het ter beschikking stellen van mensen gaat brengen met zich mee, dat er sprake is van een zogenoemde 'inspanningsverplichting: Dit betekent, dat EuroJob Services geen resultaat garandeert, maar zich wel moet inspannen om de opdracht conform de gemaakte afspraken uit te voeren. 

Als EuroJob Services die inspanning niet levert, is het uitzendbureau ook aansprakelijk te stellen voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt. Deze aansprakelijkheid van EuroJob Services is echter niet onbeperkt, maar beperkt tot een maximum bedrag. 

Die beperking geldt echter niet, als blijkt dat er sprake is geweest van opzet ofbewuste roekeloosheid van die uitzendonderneming. 

Voor wat betreft eventuele onjuiste selectie van een uitzendkracht door EuroJob Services geldt als bijzondere regeling, dat EuroJob Services alleen aansprakelijk is voor eventuele schade als er sprake is geweest van 'opzet of bewuste roekeloosheid: Ook in dat geval is de aansprakelijkheid van EuroJob Services echter niet onbeperkt. In sommige gevallen is de aansprakelijkheid van EuroJob Services uitgesloten. 

Bijvoorbeeld als EuroJob Services er niet in slaagt een aanvraag van de opdrachtgever te voorzien of als de uitzendkracht niet (langer) wil meewerken aan een overeengekomen uitzending. In het voorkomende geval dient de opdrachtgever een klacht schriftelijk en binnen de in dit artikel genoemde termijn in te dienen. Dit is nodig om volstrekte duidelijkheid te hebben over de inhoud van de klacht en om die klacht nog te kunnen onderzoeken en beoordelen. Klachten die na de genoemde termijn worden ingediend, kunnen niet meer leiden tot een schadevergoedingsplicht van EuroJob Services.


Artikel 19. Aansprakelijkheid uitzendonderneming 

a. EuroJob Services is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te span-nen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover EuroJob Services deze verplichting niet nakomt, is EuroJob Services, met inachtneming van het hierna in lid c. bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij EuroJob Services en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van EuroJob Services. 

b. EuroJob Services is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij EuroJob Services indient en daarbij aantoont, dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EuroJob Services. 

c. Iedere aansprakelijkl1eid en! of verplichting van EuroJob Services tot vergoeding van schade van de opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het opdrachtgevertarief dat betreffende die uitzendkracht ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de opdracht met een maximum van zesentwintig weken. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EuroJob Services. Aansprakelijkl1eid van EuroJob Services voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. 

d. EuroJob Services schiet in ieder geval niet tekort jegens de opdracht-gever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade: indien EuroJob Services een aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt; indien de contacten tussen de opdrachtgever en EuroJob Services voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht; indien EuroJob Services, om welke reden dan ook, een uitzendkracht niet of niet langer conform de opdracht ter beschikking kan stellen.


Artikel 20a. Wet arbeid vreemdelingen 

De opdrachtgever aan wie door EuroJob Services een vreemdeling ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel I van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. 

Artikel 20b. Persoonsgegevens van de uitzendkracht 

a. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een uitzendkracht, die voor en gedurende de opdracht door EuroJob Services kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. 

b. Opdrachtgever zal de uitzendkracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.


Artikel 21. Geheimhouding 

EuroJob Services zal op nader verzoek van de opdrachtgever in zijn verhouding met de uitzendkracht bedingen, dat de uitzend kracht volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. 

EuroJob Services is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.


Artikel 22. Strekking van de Algemene Voorwaarden 

Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn. De titel van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend een informatieve bedoeling, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 


Artikel 23. Forumkeuze 

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van EuroJob Services is gevestigd.


2. Bijzondere Voorwaarden voor werving en selectie


Artikel 1. Toepassing 

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op werving en selectie bij de totstandkoming van: 

a. arbeidsovereenkomsten; 

b. overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten; en 

c. overeenkomsten tot aanneming van werk. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over 'arbeidsover-eenkomst(en)' dient tevens gelezen en begrepen te worden de onder b en c genoemde overeenkomsten. 

Artikel 2. Opdrachtbevestiging 

Bij onze opdrachtbevestiging wordt een uitvoeringsoverzicht verstrekt. Hierop worden tenminste vastgelegd: 

a. de naam van de opdrachtgever; 

b. de aard van de opdracht; 

c. de naam van de uitvoerende consultant; 

d. de omschrijving van de door ons te verrichten werkzaamheden; e. het honorarium; f. termijnen van betaling. 


Artikel 3. Werving-/selectieproces 

3.1 Een aan ons verstrekte opdracht tot werving resp. selectie van één of meerdere kandidaten voor de vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande of te ontstane vacature(s) omvat één of meerdere van onderstaande werkzaamheden: 

a. de in overleg en in samenwerking met de opdrachtgever vast te stellen omschrijving/analyse van de functie, waarvoor de vacature bestaat of zal ontstaan, alsmede een omschrijving van de vereisten waaraan een kandidaat voor de betreffende functie dient te voldoen (functie-analyse); 

b. file-search;

c. het opstellen van een advertentietekst, het uitbrengen van een media-advies en het begeleiden bij de plaatsing; 

d. het verzorgen van de werving- en selectie-activiteiten, zulks vanaf het opstellen van de oproepen tot sollicitatie tlm het houden van interviews met geschikt geachte sollicitanten, alsook het voorstellen van de kandidaten aan de opdrachtgever en de noodzakelijke begeleiding; 

e. het testen van kandidaten; 

f. het rapporteren en adviseren met betrekking tot één of meerdere kandidaten. 

3.2 Wij gaan ervan uit dat inlichtingen die de kandidaten en opdrachtgever over zichzelf hebben verstrekt of die via referenties over hen zijn verkregen correct en volledig zijn. 

3.3 Kandidaten, die door opdrachtgever zelf worden aangedragen, dienen de gehele procedure als opgenomen onder 3.1 te doorlopen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.


Artikel 4. Einde van de opdracht 

Een opdracht tot werving en selectie eindigt -behoudens tussentijdse beëindiging -: 

a. met het door de opdrachtgever aan een kandidaat voor de functie gedane en door deze aanvaarde aanbod tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst; 

b. met de door EuroJob Services aan opdrachtgever uitbrengen van een rapport naar aanleiding van een uitgevoerde test; 

c. indien EuroJob Services, ondanks herhaalde pogingen en na verstrijken van een periode van maximaal zes maanden (of na verstrijken van enig ander tussen partijen schriftelijk overeengekomen periode), er niet in is geslaagd om de vacature conform de opdracht te vervullen; 

d. indien de omschrijving van de functie gedurende de opdracht dusdanig door de opdrachtgever wordt gewijzigd, dat daardoor ook de eerder vastgestelde functie-analyse en beoordelingsvereisten dienen te worden gewijzigd. 


Artikel 5. Tussentijdse beëindiging 

Tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever is mogelijk wanneer: 

a. in de vacature, resp. de te vervullen functie tussentijds is voorzien door een andere kandidaat, dan welke is voorgedragen door EuroJob Services; 

b. de vacature is komen te vervallen.


Artikel 6. Betaling 

6.1 Opdrachtgever is EuroJob Services een vergoeding verschuldigd bestaande uit een in het uitvoeringsoverzicht opgenomen percentage van het jaarinkomen van de kandidaat bij de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Dit jaarinkomen omvat al hetgeen de kandidaat in een periode van twaalf maanden na indiensttreding (aanvang werkzaamheden) feitelijk aan salaris (beloning) inclusief vakantietoeslag, dertiende maand, provisie en eventueel andere overeengekomen emolumenten zou hebben genoten. 

6.2 De vergoeding onder 6.1 wordt in termijnen en op de volgende wijze bij opdrachtgever in rekening gebracht: 

a. 40% van de vergoeding bij het verstrekken van de opdracht; 

b. 40% van de vergoeding na selectie van de binnengekomen sollicitaties en voorafgaande aan de interviewfase; 

c. 20% van de vergoeding na ondertekening arbeidsovereenkomst. 

6.3 Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd, welke overeenkomt met de onder 6.2 genoemde termijnen. 

6.4 Indien een door opdrachtgever met een kandidaat aangegáne arbeidsovereenkomst niet daadwerkelijk leidt tot indiensttreding, dan wel deze arbeidsovereenkomst binnen de overeengekomen wettelijke proeftijd eindigt, zal EuroJob Services eenmaal een nieuwe opdracht tot werving en selectie aanvaarden op basis van dezelfde functie-analyse en beoordelingsvereisten, tegen een vergoeding gelijk aan 50% van de voor de beëindigde opdracht in rekening gebrachte en door opdrachtgever betaalde vergoeding. 

6.5 Naast de onder 6.1 genoemde vergoeding (vermeerderd met de verschuldigde BTW) is opdrachtgever verschuldigd de externe kosten, die EuroJob Services in het kader van de uitvoering van de opdracht namens opdrachtgever aan derden heeft betaald zoals: 

a. de media- en plaatsingskosten, voor zover niet recht streeks aan opdrachtgever in rekening gebracht; 

b. de kosten van medische onderzoeken; 

c. reis-, verblijf- en accommodatiekosten betaald aan of ten behoeve van de kandidaten; 

d. reis-, verblijf- en accommodatiekosten van personeel van EuroJob Services, tenzij deze reeds in de vergoeding ex 6.1 zijn inbegrepen. Voor de externe kosten kan EuroJob Services steeds een voorschot vragen, welk voorschot wordt verrekend bij de afrekening aan het einde van de opdracht. In opdracht van EuroJob Services ten behoeve van opdrachtgever gemaakte advertentiekosten zullen - tenzij anders overeengekomen - door het reclamebureau steeds rechtstreeks aan opdrachtgever in rekening worden gebracht en door opdrachtgever worden voldaan, onverminderd de verplichting van opdrachtgever deze aan EuroJob Services te vergoeden, indien EuroJob Services deze heeft voldaan. 

6.6 Indien de door EuroJob Services uitgevoerde opdracht leidt, hetzij gelijktijdig, hetzij binnen een jaar na het einde daarvan, tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten met meerdere kandidaten dan in de opdracht voorzien, ongeacht voor welke functie, is opdrachtgever de vergoeding terzake van werving en selectie verschuldigd over iedere aldus door hem met een kandidaat aangegane arbeidsovereenkomst.


Artikel 7. Geheimhouding 

7.1 EuroJob Services zal de door opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden in het kader van de opdracht. Opdrachtgever zal op zijn beurt de in het kader aan hem verstrekte informatie -waaronder die aangaande de kandidaten -strikt vertrouwelijk behandelen. 

7.2 Het is opdrachtgever, zonder toestemming van EuroJob Services, niet toegestaan gegevens met betrekking tot kandidaten, die niet bij opdrachtgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, resp. met dezen in contact te treden. 


Artikel 8. Overige verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht om van iedere arbeidsovereenkomst, welke door hem met één of meerdere kandidaten is aangegaan voor de functie, waarop de opdracht aan EuroJob Services betrekking had, aan EuroJob Services terstond mededeling te doen onder toezending van een kopie van de door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst c.q. aanstellingsbrief. 

Deze zelfde verplichting geldt met betrekking tot iedere arbeidsovereenkomst, welke door opdrachtgever binnen een jaar na het einde van een opdracht is aangegaan met één of meerdere kandidaten, welke uit een selectieprocedure met EuroJob Services aan hem bekend zijn, ongeacht de functie waarvoor deze kandidaat is benaderd.


Artikel 9. Overige bepalingen 

9.1 De selectie en voordrachten van kandidaten aan opdrachtgever geschieden naar beste inzicht en overeenkomstig de nor men van goed vakmanschap, onverminderd het gestelde onder 3.2. 

9.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. EuroJob Services is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten of diens verwachtingen. Evenmin is EuroJob Services aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van kandidaten, die bij opdrachtgever in dienst zijn getreden. 

9.3 Het aan opdrachtgever, kandidaten of derden beschikbaar gesteld materiaal, blijft eigendom van EuroJob Services. Na afloop van de opdracht dient opdrachtgever de gegevens onverwijld aan EuroJob Services terug te sturen. 

9.4 De door EuroJob Services opgegeven tijd, waarbinnen een opdracht kan zijn voltooid, geldt steeds als indicatie en is voor EuroJob Services niet bindend.